INFORMACE K ŽÁDOSTEM O POSKYTNUTÍ SLUŽBY

Vážení žadatelé,

žádosti, které podáváte do našeho zařízení (pobytové zařízení „4“) průběžně zařazujeme do evidence žadatelů o pobytovou sociální službu:

  • domov se zvláštním režimem*
  • domov pro seniory*

v souladu s ustanovením § 90 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů.

Rádi bychom Vás touto cestou informovali, že v době podání žádosti není sociální služba, o kterou žádáte, aktivní. Pobytové zařízení „4“ zahajuje svou činnost od 1. 1. 2022, kdy rovněž začnou být prováděna sociální šetření s následným výběrem žadatelů.

Momentálně Vás však přijmout, vzhledem k výše uvedenému, nemůžeme, a proto zařazujeme Vaše žádosti do evidence žadatelů o přijetí do pobytového zařízení Sociální služby Sokolov, p. o.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům, nemůže být s Vámi v současné době uzavřena smlouva o poskytování sociální služby.

Poznámka:

Žádáme Vás zároveň o sdělení veškerých změn, které by mohly mít vliv na Vaše případné přijetí a poskytování služby v Sociálních službách, p.o. (např. změna zdravotního stavu, změna trvalého bydliště…)

Bc. Leischová Iveta

ředitelka organizace