Posláním Pečovatelské služby je poskytování terénní sociální služby a péče o osoby a jejich domácnost na základě jejich osobních potřeb s cílem dlouhodobého setrvání v domácím prostředí při zachovávání jejich soběstačnosti.

Cílem PS je klient, který:

  • zůstává co nejdéle ve svém domácím prostředí,
  • má možnost zachovávat v maximální možné míře své schopnosti, dovednosti a zvyklosti,
  • udržuje sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím,
  • má vytvořeny podmínky pro seberealizaci.

Co nabízíme:

  • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • Pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  • Fakultativní činnosti

Jak plánujeme péči:

Každý klient má sestaven svůj Individuální plán péče. Individuální plánování je moderní princip poskytování sociální služby, kdy je služba šita na míru klienta. Je to zejména nutnost dokázat odlišit individualitu každého klienta a přesně stanovit jen takovou míru podpory a služeb, které nezbytně potřebuje.

V rámci provozních možností se naše služba přizpůsobuje individuálně určeným potřebám každého klienta. Klíčovým prvkem plánování je definování žádoucí změny v životě člověka a následná konkretizace termínů a úkolů naší služby.

Každý klient po uzavření Smlouvy s PS dostává svého klíčového pracovníka. Klíčový pracovník plánuje realizaci služeb jednotlivým klientům. Hájí zájmy klienta, je v kontaktu s klientem, mapuje situaci klienta, všímá si jeho potřeb a zájmů.

Jak realizujeme péči:

Činnost organizace Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace je realizována v souladu s Regionální kartou sociální služby v rozsahu potřeb a témat.