Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací města Sokolov a zajišťuje ve městě fungování tří služeb a to Pečovatelská služba, Domov pro seniory, Domov se zvláštním režimem.

Posláním Pečovatelské služby je poskytování terénní sociální služby a péče o osoby a jejich domácnost na základě jejich osobních potřeb s cílem dlouhodobého setrvání v domácím prostředí při zachovávání jejich soběstačnosti.

Cílem PS je klient, který:

 • zůstává co nejdéle ve svém domácím prostředí,
 • má možnost zachovávat v maximální možné míře své schopnosti, dovednosti a zvyklosti,
 • udržuje sociální vztahy a kontakty se společenským prostředím,
 • má vytvořeny podmínky pro seberealizaci.

Co nabízíme:

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Fakultativní činnosti

Jak plánujeme péči:

Každý klient má sestaven svůj Individuální plán péče. Individuální plánování je moderní princip poskytování sociální služby, kdy je služba šita na míru klienta. Je to zejména nutnost dokázat odlišit individualitu každého klienta a přesně stanovit jen takovou míru podpory a služeb, které nezbytně potřebuje.

V rámci provozních možností se naše služba přizpůsobuje individuálně určeným potřebám každého klienta. Klíčovým prvkem plánování je definování žádoucí změny v životě člověka a následná konkretizace termínů a úkolů naší služby.

Každý klient po uzavření Smlouvy s PS dostává svého klíčového pracovníka. Klíčový pracovník plánuje realizaci služeb jednotlivým klientům. Hájí zájmy klienta, je v kontaktu s klientem, mapuje situaci klienta, všímá si jeho potřeb a zájmů.

Jak realizujeme péči:

Činnost organizace Sociální služby Sokolov, příspěvková organizace je realizována v souladu s Regionální kartou sociální služby v rozsahu potřeb a témat.

Posláním Domova pro seniory a domova se zvláštním režimem „Čtyřka“ je odborně poskytovat celoroční pobytovou sociální a ošetřovatelskou službu, pomoc, péči a podporu osobám, seniorům, kteří ať v důsledku svého věku, nepříznivého zdravotního stavu, snížené soběstačnosti např. vlivem Alzheimerovy choroby, stařecké demence nebo ostatních typů demencí, potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby, jenž nelze již zajistit v domácím prostředí za pomoci rodiny, osob blízkých či jiné sociální služby. Služba umožňuje důstojně a aktivně prožít stáří, dle potřeb a schopností osob v atmosféře podpory a porozumění.

Rovněž je naším posláním vytvořit těmto osobám klidné, bezpečné a přátelské prostředí s podporou jejich soběstačnosti, zachováním jejich dosavadních společenských kontaktů a s důrazem na individuální potřeby, úctu a kvalitu života.

Rádi bychom vybudovali přívětivé a klidné místo, které nahradí klientům jejich přirozené prostředí a umožní udržovat přirozené vazby s rodinou, přáteli a okolím.

Poskytujeme (dle zákona č. 108/2006 Sb., § 50):

 • Ubytování v převážně jednolůžkových pokojích (celkem 41 pokojů) a dvoulůžkových pokojích (10 pokojů) s vlastním sociálním zázemím
 • Stravování 5x denně s možností odběru diety diabetické a šetřící
 • Praní, žehlení, opravy drobného osobního prádla a lůžkovin
 • Lékařskou zprostředkovanou péči
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, hygiena, pohybové aktivity včetně polohování, úklid …)
 • Individuální a skupinové aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Fakultativní služby – kadeřník, holič, pedikúra, fyzioterapeut, jednání v institucích, nákupy do blízkého okolí apod.

Cíl služby:

Umožnit klientům prožít aktivní a důstojné stáří za podpory kvalifikovaného a motivovaného personálu, který má potřebné specifické dovednosti a ovládá techniky práce potřebné se skupinou těchto klientů.

Cíle domova:

 • zajištění kvalitní a odborné sociální, ošetřovatelské a zdravotní péče v bezpečném, přívětivém a důstojném prostředí,
 • zajištění pomoci a podpory klientům k jejich fyzické a psychické soběstačnosti, to vše na základě jejich individuálních možností, schopností, potřeb, přání a životního příběhu,
 • podpora a motivace klienta v udržení soběstačnosti při zvládání každodenních živ otních potřeb a cílů, a to individuálním přístupem a péčí,
 • respektování soukromí a individuality,
 • podpora klientů v udržení kontaktu s běžným životem a zachování přirozených vztahů s rodinou, blízkými, známými a okolím,
 • podpora celoživotního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců služby DpS a DZR a ostatních zaměstnanců domova.

Věková (cílová) skupina:

Služba Domova pro seniorysenioři od 60-ti let věku
Služba Domova se zvláštním režimemosoby s chronickým duševním  onemocněním od 50-ti let věku
(Alzheimerova a jiné typy demence)

Zvláštnosti péče o klienty v našem Domově:

 • Péče je přizpůsobena individuálním specifickým potřebám klientů
 • Zajištění přiměřené výživy, snížení rizika podvýživy (tzv. malnutrice) je prováděno pravidelným mapováním přijmu stravy a tekutin. Strava se dle potřeby dopňuje výživovými doplňky a zahušťuje do potřebné konzistence
 • Trénink kognitivních funkcí – paměti, orientace – denně jsou prováděny skupinové, či individuální aktivity, dle specifických potřeb klientů, k udržení co nejvyšší možné míry kognitivních funkcí
 • Individuální podpora klientů, aby žili co nejsamostatnějším způsobem života v rámci svých schopností, podpora při organizaci aktivit dne – odpovídá klíčový pracovník, s klientem péči individuálně naplánuje a tento proces vyhodnocuje ve pravidelných intervalech
 • Dohled nad dodržováním léčebného režimu – zejména braní léků, dostatek spánku a odpočinku

Zásady poskytovaných služeb:

 • Individuální přístup, naslouchání přáním a potřebám klientů – naší snahou je – co nejvíce přizpůsobit službu klientům, proto zjišťujeme potřeby a cíle klientů s ohledem na jedinečnost každé osoby …
 • Ochrana a respektování lidských práv a důstojnosti – všichni zaměstnanci respektují a dodržují lidská práva a svobody a jednají v souladu s Etickým kodexem organizace.              Ke klientům se vždy chovají s úctou a respektem k jejich soukromí a potřebám.
 • Partnerský vztah = respektování svobodné volby klienta a jeho integrace – při poskytování sociální služby plně respektujeme vlastní vůli, postoje, názory a svobodné rozhodnutí klientů se zapojením do spolurozhodování
 • Empatický, laskavý a lidský přístup ke klientům – volíme vlídný a srozumitelný přístup
 • Aktivizace – klient je aktivně zapojován, dle svých možností, schopností a aktuálního rozpoložení, do poskytovaných činností služby. Naší snahou je předcházet zvyšování závislosti klientů na poskytované službě.
 • Transparentnost a garance oboustranně bezpečného způsobu poskytování služby a její kvality
 • Profesionalita poskytovaných služeb – všichni zaměstnanci splňují odbornou způsobilost k výkonu povolání a jsou zapojeni do dalšího průběžného vzdělávání.

Naši zaměstnanci pracují v souladu s Etickým kodexem.