Vítejte na stránkách Domova pro seniory a domova se zvláštním režimem „Čtyřka“

V této sekci se můžete seznámit s popisem budovy, s naším posláním, cíli služby a cílovou skupinou osob, co naše služba nabízí a jakými zásadami se při péči řídíme…

Něco málo z historie:

Domov jsme začali budovat v srpnu 2019, kdy v  květnu 2021 byly práce dokončeny, od měsíce srpna 2021 začal zkušební provoz budovy a další práce, abychom zahájili provoz k 1. 1. 2022.

Kvalitním vybavením a hlavně péčí se budeme snažit vybudovat zařízení s dobrou pověstí, ať už mezi klienty, jejich rodinami, zaměstnanci, ale i mezi místními obyvateli a institucemi…

Popis objektu:

 • budova má celkem tři pobytová patra – každé z pater má svou terasu, centrální koupelnu, sesternu, aktivizační místnost s možností relaxačního vyžití a společnou jídelnu
 • do vyšších pater Vás přemístí výtahy, které jsou celkem dva
 • celková kapacita služby je 61 klientů, z čehož je:
 • pro službu Domova pro seniory určeno 11 míst

a

 • pro službu Domova se zvláštním režimem 50 míst.
 • služba je poskytována v obci Sokolov, kdy značnou výhodou našeho zařízení je, že se nachází zastavěné části města, kde je funkční dopravní i obchodní síť.
 • pokoje jsou bezbariérové, mají vlastní sociální zázemí, polohovatelná lůžka, noční stolky, křesla, skříně, stoly a velká okna
 • v přízemí je administrativa, recepce, kavárna, kaple, lékař a společenský sál. Součástí objektu je i vlastní zahrada s bezbariérovým přístupem
 • zařízení má vlastní kuchyň a prádelnu
 • před zařízením je parkoviště s celkovou kapacitou 40-ti parkovacích míst na dvou parkovacích plochách rozdělených pro zaměstnance a návštěvy

Naše poslání:

Posláním Domova pro seniory a domova se zvláštním režimem „Čtyřka“ je odborně poskytovat celoroční pobytovou sociální a ošetřovatelskou službu, pomoc, péči a podporu osobám, seniorům, kteří ať v důsledku svého věku, nepříznivého zdravotního stavu, snížené soběstačnosti např. vlivem Alzheimerovy choroby, stařecké demence nebo ostatních typů demencí, potřebují pravidelnou pomoc druhé osoby, jenž nelze již zajistit v domácím prostředí za pomoci rodiny, osob blízkých či jiné sociální služby. Služba umožňuje důstojně a aktivně prožít stáří, dle potřeb a schopností osob v atmosféře podpory a porozumění.

Rovněž je naším posláním vytvořit těmto osobám klidné, bezpečné a přátelské prostředí s podporou jejich soběstačnosti, zachováním jejich dosavadních společenských kontaktů a s důrazem na individuální potřeby, úctu a kvalitu života.

Rádi bychom vybudovali přívětivé a klidné místo, které nahradí klientům jejich přirozené prostředí a umožní udržovat přirozené vazby s rodinou, přáteli a okolím.

Poskytujeme (dle zákona č. 108/2006 Sb., § 50):

 • Ubytování v převážně jednolůžkových pokojích (celkem 41 pokojů) a dvoulůžkových pokojích (10 pokojů) s vlastním sociálním zázemím
 • Stravování 5x denně s možností odběru diety diabetické a šetřící
 • Praní, žehlení, opravy drobného osobního prádla a lůžkovin
 • Lékařskou zprostředkovanou péči
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu (oblékání, hygiena, pohybové aktivity včetně polohování, úklid …)
 • Individuální a skupinové aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Fakultativní služby – kadeřník, holič, pedikúra, fyzioterapeut, jednání v institucích, nákupy do blízkého okolí apod.

Cíl služby:

Umožnit klientům prožít aktivní a důstojné stáří za podpory kvalifikovaného a motivovaného personálu, který má potřebné specifické dovednosti a ovládá techniky práce potřebné se skupinou těchto klientů.

Cíle domova:

 • zajištění kvalitní a odborné sociální, ošetřovatelské a zdravotní péče v bezpečném, přívětivém a důstojném prostředí,
 • zajištění pomoci a podpory klientům k jejich fyzické a psychické soběstačnosti, to vše na základě jejich individuálních možností, schopností, potřeb, přání a životního příběhu,
 • podpora a motivace klienta v udržení soběstačnosti při zvládání každodenních živ otních potřeb a cílů, a to individuálním přístupem a péčí,
 • respektování soukromí a individuality,
 • podpora klientů v udržení kontaktu s běžným životem a zachování přirozených vztahů s rodinou, blízkými, známými a okolím,
 • podpora celoživotního vzdělávání a rozvoje zaměstnanců služby DpS a DZR a ostatních zaměstnanců domova.

Věková (cílová) skupina:

Služba Domova pro seniory senioři od 60-ti let věku
Služba Domova se zvláštním režimemosoby s chronickým duševním  onemocněním od 50-ti let věku
(Alzheimerova a jiné typy demence)

Zvláštnosti péče o klienty v našem Domově:

 • Péče je přizpůsobena individuálním specifickým potřebám klientů
 • Zajištění přiměřené výživy, snížení rizika podvýživy (tzv. malnutrice) je prováděno pravidelným mapováním přijmu stravy a tekutin. Strava se dle potřeby dopňuje výživovými doplňky a zahušťuje do potřebné konzistence
 • Trénink kognitivních funkcí – paměti, orientace – denně jsou prováděny skupinové, či individuální aktivity, dle specifických potřeb klientů, k udržení co nejvyšší možné míry kognitivních funkcí
 • Individuální podpora klientů, aby žili co nejsamostatnějším způsobem života v rámci svých schopností, podpora při organizaci aktivit dne – odpovídá klíčový pracovník, s klientem péči individuálně naplánuje a tento proces vyhodnocuje ve pravidelných intervalech
 • Dohled nad dodržováním léčebného režimu – zejména braní léků, dostatek spánku a odpočinku

Zásady poskytovaných služeb:

 • Individuální přístup, naslouchání přáním a potřebám klientů – naší snahou je – co nejvíce přizpůsobit službu klientům, proto zjišťujeme potřeby a cíle klientů s ohledem na jedinečnost každé osoby …
 • Ochrana a respektování lidských práv a důstojnosti – všichni zaměstnanci respektují a dodržují lidská práva a svobody a jednají v souladu s Etickým kodexem organizace.              Ke klientům se vždy chovají s úctou a respektem k jejich soukromí a potřebám.
 • Partnerský vztah = respektování svobodné volby klienta a jeho integrace – při poskytování sociální služby plně respektujeme vlastní vůli, postoje, názory a svobodné rozhodnutí klientů se zapojením do spolurozhodování
 • Empatický, laskavý a lidský přístup ke klientům – volíme vlídný a srozumitelný přístup
 • Aktivizace – klient je aktivně zapojován, dle svých možností, schopností a aktuálního rozpoložení, do poskytovaných činností služby. Naší snahou je předcházet zvyšování závislosti klientů na poskytované službě.
 • Transparentnost a garance oboustranně bezpečného způsobu poskytování služby a její kvality
 • Profesionalita poskytovaných služeb – všichni zaměstnanci splňují odbornou způsobilost k výkonu povolání a jsou zapojeni do dalšího průběžného vzdělávání.

Naši zaměstnanci pracují v souladu s Etickým kodexem.